Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF

9/12/2023
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF

Giáo trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch là một tài liệu học tập cần thiết cho sinh viên các ngành du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng và cũng là một nguồn tài liệu quý giá cho các nhà kinh doanh trong lĩnh vực này. Cuốn sách này đã khai thác một cách thích nghi vào ngành du lịch những lý thuyết chung về quản trị chiến lược, nhấn mạnh vào những điểm cần thiết để thành công trong lĩnh vực này. Cuốn sách cũng tập trung vào những yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức du lịch, xây dựng, đánh giá, lựa chọn chiến lược hiệu quả, thực hiện và kiểm tra chiến lược. Cuốn sách không chỉ giúp các bạn sinh viên hiểu sâu sắc về những vấn đề cơ bản và yếu tố liên quan trong quản trị chiến lược nói chung, mà còn giúp các nhà kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cơ sở để tìm kiếm những giải pháp chiến lược hiệu quả để duy trì lợi thế cạnh tranh, phát triển hoạt động kinh doanh. Cuối cùng, đưa ra những khuyến nghị về chiến lược du lịch trong môi trường toàn cầu. Cuốn sách này sẽ là người hướng dẫn tận tình cho các bạn và giúp các nhà kinh doanh trong lĩnh vực du lịch thành công trong kinh doanh.

Tải Sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF của tác giả Tác giả PGS Hà Nam Khánh Giao, TS Lê Thái Sơn, ThS Huỳnh Quốc Tuấn được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tài Chính.

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tài Chính.

Tác giả: PGS Hà Nam Khánh Giao, TS Lê Thái Sơn, ThS Huỳnh Quốc Tuấn.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài Chính.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 484gr.
Kích thước: 24 x 16 x 1.6 cm.
Số trang: 373 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.

Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF
Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch

Cuốn sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch nhấn mạnh tới việc áp dụng quản trị chiến lược vào ngành du lịch, để tăng cơ hội thành công và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Cuốn sách nghiên cứu các khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch, phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức du lịch, xây dựng, đánh giá và lựa chọn chiến lược, thực thi chiến lược, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược, và chiến lược du lịch trong môi trường toàn cầu. Cuốn sách cũng cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên các ngành du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng, và giúp các nhà kinh doanh trong lãnh vực này tìm kiếm những giải pháp chiến lược hiệu quả để duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển hoạt động kinh doanh. Cuốn sách sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu về chiến lược cho các tổ chức du lịch gồm du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng.

Đọc Sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch Ebook Online

Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du LịchNgày nay, trong môi trường toàn cầu và quốc tế hóa ngày càng sâu rộng… Tất cả đã đặt các tổ chức kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, vào một môi trường hết sức năng động. Trong môi trường ấy, một câu hỏi được đặt ra: tại sao có tổ chức lại thành công, trong khi một số tổ chức khác lại thất bại? Làm thế nào để tăng cơ hội thành công nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Công nghiệp dịch vụ cũng không nằm ngoài bối cảnh này, nhất là dịch vụ du lịch. Tỷ trọng của các ngành công nghiệp dịch vụ trong GDP của một quốc gia ngày càng được chú trọng và chuyển dịch theo hướng tăng cao hơn và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nền kinh tế.Ở nước ta, trong thời gian qua, ngành du lịch, nói chung, đã có những bước phát triển mạnh mẽ về cả số lượng các tổ chức kinh doanh cũng như chất lượng ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, sự phát triển trong lĩnh vực này còn cục bộ, chưa bền vững, chưa có định hướng phát triển hệ thống theo hướng chiến lược. Quản trị chiến lược là một lĩnh vực nghiên cứu còn mới mẻ, quản trị chiến lược cho các tổ chức du lịch mới được áp dụng trong một số tổ chức trên thế giới trong thời gian gần đây và đã giúp các tổ chức này thành công trong kinh doanh. Sản phẩm dịch vụ của ngành du lịch những đặc điểm rất khác biệt so với những ngành công nghiệp khác, do đó, việc áp dụng quản trị chiến lược cho các tổ chức kinh doanh du lịch là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Điểm khác biệt cơ bản của quản trị chiến lược cho các tổ chức sản xuất và quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch chính là do đặc điểm kinh doanh của ngành du lịch so với những ngành công nghiệp khác.Giáo trình này được xây dựng trên cơ sở sử dụng lý thuyết chung về quản trị chiến lược, nhưng được áp dụng một cách thích nghi vào ngành du lịch, cụ thể bằng cách nhấn mạnh những điểm quan trọng ảnh hưởng đến du lịch thông qua những minh họa về một số hoạt động của các tổ chức du lịch. Hiện nay, có rất nhiều giáo trình trong nước và trên thế giới viết về quản trị chiến lược. Tuy nhiên, có rất ít giáo trình áp dụng quan niệm quản trị chiến lược vào bối cảnh dịch vụ, đặc biệt là đối với ngành du lịch. Giáo trình quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch ra đời nhằm giúp cho sinh viên các ngành du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng có thêm tài liệu học tập và hiểu một cách sâu sắc hơn về những vấn đề cơ bản, những yếu tố liên quan trong quản trị chiến lược nói chung và áp dụng quản trị chiến lược hiệu quả đối với ngành du lịch thông qua thực tế và đặc điểm hoạt động của ngành du lịch. Giáo trình cũng giúp các nhà kinh doanh trong lãnh vực này cơ sở để tìm kiếm những giải pháp chiến lược hiệu quả để duy trì lợi thế cạnh tranh, phát triển hoạt động kinh doanh.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌCĐối tượng nghiên cứu môn học là chiến lược cho các tổ chức du lịch gồm: du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng.Nội dung nghiên cứu của môn học:- Các khái niệm cơ bản về chiến lược, quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch.- Phân tích các yếu tố bên trong, bên ngoài có ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức du lịch.- Xây dựng, đánh giá và lựa chọn chiến lược cho tổ chức du lịch.- Thực thi chiến lược.- Kiểm tra và điều chỉnh chiến lược.- Chiến lược du lịch trong môi trường toàn cầu.Phương pháp sử dụng nghiên cứu môn học là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

Review Sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch

Cuốn sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch PDF là một tài liệu quan trọng và thực tiễn cho các sinh viên ngành du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng cũng như các nhà kinh doanh trong lĩnh vực. Cuốn sách được xây dựng dựa trên lý thuyết chung về quản trị chiến lược nhưng được áp dụng thích nghi vào ngành du lịch với các minh họa về hoạt động của các tổ chức du lịch. Nội dung của cuốn sách bao gồm các khái niệm cơ bản về chiến lược, phân tích yếu tố bên trong và bên ngoài, xây dựng và đánh giá chiến lược, thực thi và điều chỉnh chiến lược cũng như chiến lược du lịch trong môi trường toàn cầu. Phương pháp sử dụng nghiên cứu là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Cuốn sách sẽ giúp cho người đọc hiểu sâu sắc hơn về quản trị chiến lược áp dụng trong ngành du lịch, giúp cho các tổ chức kinh doanh trong ngành tìm kiếm giải pháp chiến lược hiệu quả để duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển hoạt động kinh doanh.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch

1. Cần áp dụng quản trị chiến lược vào ngành du lịch để đạt được thành công bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh.
2. Quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch khác biệt so với quản trị chiến lược cho ngành sản xuất do đặc điểm kinh doanh của ngành du lịch.
3. Giáo trình này chủ yếu giúp cho sinh viên các ngành du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng tìm hiểu và áp dụng quản trị chiến lược hiệu quả đối với ngành du lịch thông qua thực tế và đặc điểm hoạt động của ngành du lịch.
4. Giáo trình cũng giúp các nhà kinh doanh trong lãnh vực du lịch tìm kiếm giải pháp chiến lược hiệu quả để duy trì lợi thế cạnh tranh, phát triển hoạt động kinh doanh.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch

Tôi cho rằng cuốn sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch là một tài liệu học tập hữu ích và cần thiết đối với ngành du lịch. Cuốn sách giúp người đọc hiểu được tầm quan trọng của quản trị chiến lược trong ngành du lịch và tác động của nó đến sự phát triển và thành công của các tổ chức du lịch.

Tôi rất ấn tượng với cách mà cuốn sách không chỉ giới thiệu các khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược mà còn áp dụng chúng vào ngành du lịch thông qua các minh họa và ví dụ cụ thể. Điều này giúp cho việc hiểu và ứng dụng khái niệm trở nên dễ dàng và thực tế hơn.

Cuốn sách cũng cung cấp thông tin về các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức du lịch. Điều này giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về môi trường kinh doanh và những thay đổi cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tôi cũng đánh giá cao những phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong cuốn sách, như phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đây là những phương pháp nghiên cứu đáng tin cậy và giúp cho việc hiểu rõ hơn về quá trình phát triển và áp dụng quản trị chiến lược trong ngành du lịch.

Tổng thể, tôi cho rằng cuốn sách Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch là một nguồn tài liệu học tập quan trọng và đáng giá cho sinh viên ngành du lịch cũng như những người làm việc trong lĩnh vực này. Cuốn sách cung cấp kiến thức, minh họa và hướng dẫn áp dụng quản trị chiến lược hiệu quả trong ngành du lịch để đạt được lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.